LEARN MORE

Please find the information about special loans program for Robot Cafe Franchise

share.jpg

ขั้นตอนและระยะเวลาการขอสินเชื่อ กรณีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

ขั้นตอนที่

1

รับคำขอสินเชื่อ ตรวจสอบเครดิต ตรวจเยี่ยมกิจการ และทำรายการขอสินเชื่อ

ใช้เวลาทำรายการ 3 วัน

ขั้นตอนที่

1

2

ขั้นตอนที่

วิเคราะห์สินเชื่อ และจัดทำรายงานการขออนุมัติสินเชื่อ

ใช้เวลาทำรายการ 1 วัน

3

ขั้นตอนที่

ใช้เวลาทำรายการ 1 วัน

จัดส่ง บสย. เพื่อพิจารณาอนุมัติการค้ำประกัน

4

ขั้นตอนที่

ใช้เวลาทำรายการ 1 วัน

จัดทำนิติกรรมสัญญา เพื่อเบิกจ่าย

5

ขั้นตอนที่

ตรวจสอบเอกสารสัญญา การเบิกจ่ายเงิน และโอนเงินให้ลูกค้า

ใช้เวลาทำรายการ 1 วัน

share.jpg

ขั้นตอนและระยะเวลาการขอสินเชื่อ กรณีวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท

1

ขั้นตอนที่

รับคำขอสินเชื่อ ตรวจสอบข้อมูล เครดิต

ตรวจเยี่ยมกิจการและตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร

ใช้เวลาทำรายการ 12 วัน

ขั้นตอนที่

2

ประเมินราคาหลักประกัน และจัดทำ

รายงานการขออนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น

ใช้เวลาทำรายการ 7 วัน

3

ขั้นตอนที่

ใช้เวลาทำรายการ 2 วัน

ทำการประเมินคุณภาพลูกค้าสินเชื่อ เพื่อ

นำเสนอขออนุมัติในที่ประชุม

4

ขั้นตอนที่

ใช้เวลาทำรายการ 2 วัน

จัดทำนิติกรรมสัญญา เพื่อเบิกจ่าย

5

ขั้นตอนที่

ใช้เวลาทำรายการ 1 วัน

ตรววจสอบเอกสารสัญญาการเบิกจ่ายเงิน

และโอนเงินให้ลูกค้า